Logo Kurzy výpočtovej techniky

E-mail:

Telefón:

kurzy@ipex.sk

02 5810 1410

MS Excel 2016 / 2013 - tvorba komplexných aplikácií vo VBA

3 dni, denne 830 - 1600

Cieľová skupina:

Kurz je určený pre skúsených používateľov tabuľkového procesora MS Excel, ktorí už poznajú základy programovania v prostredí Visual Basic for Applications (VBA) a chcú sa oboznámiť s pokročilejšími programovacími technikami a s nástrojmi na tvorbu komplexnejších programových aplikácií.

Obsah kurzu:

V úvode kurzu sa stručne zhrnú základy programovania v prostredí MS Excel a jeho VBA. Ďalej sa preberá práca s niektorými zložitejšími objektami MS Excel, spracovanie udalostí na objektoch, práca s formulármi a niektoré špecifiká vývojového prostredia. Určitá pozornosť sa venuje aj spolupráci s databázami a ďalším možnostiam komunikácie s vonkajším prostredím. Na záver kurzu sú zaradené náročnejšie programovacie techniky a konzultácia konkrétnych problémov účastníkov.

Súčasťou výuky je množstvo praktických príkladov, na ktorých si účastníci postupne precvičujú, upevňujú a rozširujú svoje vedomosti.

Vstupné požiadavky: Pokročilá znalosť práce s programom MS Excel, znalosť práce v prostredí VBA a základné skúsenosti s tvorbou jednoduchších programových prvkov v rozsahu kurzu MS Excel - programovanie vo VBA.
Cena kurzu: 205 €  +  DPH 20 %

Náplň kurzu:

1. DEŇ

  • VBA v prostredí MS Excel - stručná rekapitulácia
    • práca na liste a objekt Range
    • využitie funkcií a ovládanie kalkulácií na liste
    • ďalšie objekty MS Excel a ich využitie - príklady a cvičenia
  • Podrobnosti o programovacom jazyku VBA
    • deklarácia premenných, využitie polí, vlastné dátové typy, výrazy, funkcie
    • tvorba a spolupráca procedúr a funkcií - možnosti volania, parametre, volanie medzi aplikáciami
    • moduly tried a ich využitie
    • ošetrenie chýb za behu programu
  • Vybrané objekty v prostredí MS Excel a ich použitie
    • Chart - graf
    • Pivot Table - kontingenčná tabuľka
    • Shapes - tvary
    • Command Bar - panel nástrojov

2. DEŇ

  • Spracovanie udalostí na objektoch MS Excel
    • udalosti objektov Workbook, Worksheet
    • udalosti objektov ActiveX - Change, Click, ...
  • Formuláre
    • pokročilá práca s formulármi a objektami
  • Práca so súbormi
    • prístup na disk - práca s adresármi a súbormi
    • export údajov MS Excel do textových a iných formátov - CSV, XML, HTML atď.
    • riadenie tlače
  • Vývojové prostredie
    • nastavenie pracovného prostredia
    • pokročilé možnosti programového editora
    • krokovanie a ladenie programu

3. DEŇ

  • Práca s databázou
    • prístup k údajom v databázach internými prostriedkami MS Excel a pomocou ADO
    • spolupráca s databázovým serverom (MS SQL Server) a základné príkazy jazyka SQL - select, insert, update, delete, ..
    • import, export a aktualizácia údajov, databázové aplikácie.
    • MS Excel ako „Front End“ k databáze
  • Office Web Components
    • význam, využitie, udalosti
  • Pokročilé programovacie techniky
    • ukladanie nastavení vytvorenej aplikácie do registrov systému
    • ovládanie iných aplikácií pomocou Automation a metódou SendKeys
    • vytvorenie add-in súboru
    • vytvorenie knižnice *.dll
  • Konzultácia konkrétnych otázok a problémov podľa záujmu účastníkov kurzu


Copyright © 1997-2020  Ipex IT, s.r.o. Stránka aktualizovaná:  04.09.2017, 20:35